Abril
2024

DIRECTRIUS GENERALS DEL PLA ANUAL DE CONTROL TRIBUTARI 2024
S'han publicat per a 2024 les directrius generals del Pla anual de Control Tributari i Duaner.

PROCEDEIX LA DEVOLUCIÓ DEL IIVTNU (PLUSVÀLUA), ENCARA QUE LA LIQUIDACIÓ SIGUI FERMA, SI NO VA EXISTIR INCREMENT DE VALOR I ES VA PAGAR PER UN GUANY QUE NO ES VA PRODUIR
El Tribunal Suprem afirma que procedeix la devolució del IIVTNU (plusvàlua) pagada, encara que la liquidació sigui ferma quan en la transmissió de la qual deriva aquesta liquidació no va existir increment de valor i, per tant, es va pagar per un guany que realment no es va produir.

NORMATIVA APLICABLE A LA COMPENSACIÓ DE BASES NEGATIVES DESPRÉS DE LA DECLARACIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT DE LES MESURES DEL RDL 3/2016
El Tribunal Economic-administratiu Central ha dictat dues resolucions en les quals aclareix que s'han de calcular les quotes de l'Impost de societats sense aplicar els límits introduïts pel Reial decret llei 3/2016 per als exercicis afectats per la inconstitucionalitat declarada pel Tribunal Constitucional.

LA PROBLEMÀTICA DE LA VALORACIÓ FISCAL DELS BÉNS IMMOBLES DES DE L'ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI 11/2021, DE 9 JULIOL
Sintetitzem la problemàtica de l'anomenat “valor de referència" cadastral com a base imposable en la transmissió d'immobles a l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i de l'Impost sobre Successions i Donacions.

IMPOST DE SOCIETATS. CONCEPTE D'ACTIVITAT ECONÒMICA EN EL RÈGIM D'ENTITATS DEDICADES A L'ARRENDAMENT D'HABITATGES
El Tribunal Superior de Justícia de Madrid condiciona l'aplicació del règim d'entitats dedicades a l'arrendament d'habitatges al compliment del requisit d'empleat amb contracte laboral i a jornada completa.

NO SÓN DEDUÏBLES LES QUOTES REPERCUTIDES EN L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT PER UNA EMPRESA DE “SERVEI D'ÀPATS” PEL SERVEI DE MENJADOR PER A EMPLEATS
Així ho estableix la Direcció General de Tributs en la seva Consulta V3342-23, de 29 de desembre de 2023.

VENDA D'UNA CARTERA DE CLIENTS AMB PREU VARIABLE EN FUNCIÓ DE LA FACTURACIÓ FUTURA
La DGT analitza aquesta operació en una consulta vinculant.

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT ELS MESOS DE FEBRER I MARÇ DE 2024

CALENDARI FISCAL PER AL MES D'ABRIL DE 2024

Premi aquí per a accedir al document complet

Disposicions autonòmiques

caCatalà