Gener
2024

APROVAT EL REGLAMENT QUE REGULA ELS REQUISITS QUE HAN D'ADOPTAR ELS SISTEMES I REGISTRES DE FACTURACIÓ PER A CONTRIBUENTS QUE NO ESTIGUIN OBLIGATS AL SII (SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D'INFORMACIÓ)

NOVETATS EN ELS REGLAMENTS DELS IMPOSTOS SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES I SOBRE SOCIETATS
El Reial Decret 1008/2023, de 5 de desembre (BOE de 6 de desembre i amb entrada en vigor el 7 de desembre de 2023) modifica el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i el Reglament de l'Impost de Societats.

INCREMENT A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2024 DE LA DEDUCCIÓ PER DONATIUS
L'RDL 6/2023, de 19 de desembre, publicat al BOE del dia 20 de desembre, modifica el règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge incrementant deduccions i exempcions en l'àmbit de l'IRPF, Impost de Societats i Impost sobre la Renda de No Residents.

PUBLICADA AL BOE L'ORDRE PER LA QUAL ES DESENVOLUPEN PER A L'ANY 2024 EL MÈTODE D'ESTIMACIÓ OBJECTIVA DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES I EL RÈGIM ESPECIAL SIMPLIFICAT DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
S'ha publicat al BOE l'Ordre HFP/1359/2023, de 19 de desembre.

PRÒRROGA DE LA VIGÈNCIA DE L'IMPOST DE SOLIDARITAT DE LES GRANS FORTUNES I ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES
En el BOE de 28 de desembre de 2023 s'ha publicat el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre que inclou mesures fiscals

MESURES EN RELACIÓ AMB EL RÈGIM ECONÒMIC FISCAL DE CANÀRIES
S'eliminen els límits temporals relacionats amb la consideració de les inversions anticipades com a materialització de la reserva per a inversions i s'eliminen les referències temporals relatives a la vigència de la Zona Especial Canària.

EXEMPCIÓ DE LES PARTICIPACIONS DE L'EMPRESA FAMILIAR EN L'IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
Respecte al requisit que s'exerceixin funcions de direcció en l'entitat percebent per això una remuneració que representi més del 50% de la totalitat dels seus rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques no és obstacle, que el subjecte que exerceix les funcions de direcció no posseeixi participació en l'entitat.

S'ENTÉN COMPLERT EL REQUISIT RELATIU A L'EXERCICI DE FUNCIONS DE DIRECCIÓ A L'EFECTE DE L'EXEMPCIÓ D'EMPRESA FAMILIAR, ENCARA QUE EL CÀRREC D'ADMINISTRADOR SIGUI GRATUÏT, SI ES PERCEBEN RETRIBUCIONS DE L'ENTITAT PER ALTRES SERVEIS PRESTATS EN EXCLUSIVA
Així ho estableix la Resolució del TEAR de Catalunya de 16 de juny de 2023.

DISPOSICIONS PUBLICADES EN ELS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2023

CALENDARI FISCAL PER AL MES DE GENER DE 2024

Premi aquí per a accedir al document complet

Disposicions autonòmiques

Premi aquí per a accedir al document complet

Disposicions autonòmiques

caCatalà