Juliol-Agost
2023

MODIFICACIONS EN LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA, LA LLEI DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT, LA LLEI DE L'IMPOST DE SOCIETATS I LA LLEI DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS
La Llei 13/2023, de 24 de maig, publicada en el BOE del dia 25 de maig, introdueix modificacions en la normativa enunciada.

IMPOST TEMPORAL DE SOLIDARITAT DE LES GRANS FORTUNES
En el BOE de 12 de juny s'ha publicat l'Ordre HFP/587/2023, de 9 de juny, per la qual s'aprova el model 718 «Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes», es determina el lloc, forma i terminis de la seva presentació, les condicions i el procediment per a la seva presentació.

MODIFICACIÓ DEL TERMINI D'INGRÉS EN PERÍODE VOLUNTARI DELS REBUTS DE L'IAE 2023 PER A QUOTES NACIONALS I PROVINCIALS
El termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'IAE de l'exercici 2023 per a quotes nacionals i provincials comprèn des del 15 de setembre fins al 20 de novembre de 2023.

A L'EFECTE DE L'APLICACIÓ DE LA REDUCCIÓ D'EMPRESA FAMILIAR SOBRE LA BASE IMPOSABLE DE L'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS, ELS ACTIUS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS D'UNA ENTITAT I DE LA CESSIÓ DE CAPITALS A TERCERS PODEN CONSIDERAR-SE AFECTES A UNA ACTIVITAT ECONÒMICA, SEMPRE QUE S'ACREDITI QUE ELS MATEIXOS SÓN NECESSARIS PER A DESENVOLUPAR AQUESTA ACTIVITAT
El TEAC resol el recurs d'alçada interposat pels recurrents contra resolució del TEAR d'Aragó, desestimatòria al seu torn de la reclamació interposada contra els acords de liquidació, en concepte de ISD, que van minorar la reducció aplicada pels contribuents en la base imposable del ISD, per l'adquisició “mortis causa” d'accions i participacions socials en diverses entitats.

EL NOU TIPUS I BASE ZERO EN L'IVA DE LES DONACIONS DE BÉNS
S'introdueix el tipus zero i la base zero per a les donacions de productes a entitats de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

CANVI DE DOMICILI FISCAL. EL CONTROL D'HISENDA I CRITERIS FIXATS PEL TEAC
L'Agència Tributària ha disparat el control sobre la residència fiscal.

S'ELEVA DE 30.000 A 50.000 EUROS EL LÍMIT EXEMPT DE GARANTIA EN AJORNAMENTS O FRACCIONAMENTS CONCEDITS PER LES COMUINIDADES AUTÒNOMES
Així ho estableix la HFP/583/2023, de 7 de juny (BOE de 10 de juny).

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT ELS MESOS DE MAIG I JUNY DE 2023

CALENDARI FISCAL PER AL MES DE JULIOL DE 2023

CALENDARI FISCAL PER AL MES D'AGOST DE 2023

Premi aquí per a accedir al document complet

Disposicions autonòmiques

caCatalà