Juny
2023

CANVI D'HISENDA EN EL CÀLCUL SOBRE LA GRADUACIÓ DE SANCIONS PREVIST EN L'ARTICLE 187.1.B) DE LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA (LGT)
El Tribunal Suprem exigeix que la graduació de l'import ha de realitzar-se a través de la quota líquida.

LLEI 11/2023, DE 8 DE MAIG, DE TRASPOSICIÓ DE DIRECTIVES DE LA UNIÓ EUROPEA EN MATÈRIA D'ACCESSIBILITAT DE DETERMINATS PRODUCTES I SERVEIS, MIGRACIÓ DE PERSONES ALTAMENT QUALIFICADES, TRIBUTÀRIA I DIGITALITZACIÓ D'ACTUACIONS NOTARIALS I REGISTRALS; I PER LA QUAL ES MODIFICA LA LLEI 12/2011, DE 27 DE MAIG, SOBRE RESPONSABILITAT CIVIL PER DANYS NUCLEARS O PRODUÏTS PER MATERIALS RADIOACTIUS
La nova Llei 11/2023 transposa diverses directives europees per a adaptar la legislació espanyola.

CRÈDITS INCOBRABLES: LA DGT CANVIA DE CRITERI RESPECTE DE LA MANERA D'ACREDITAR FEFAENTMENT LA RECLAMACIÓ DEL COBRAMENT AL DEUTOR
La Direcció General de Tributs en Consulta Vinculant V0206/20323 ve a finar nous criteris per a l'acreditació fefaent en la reclamació del cobrament a un deutor.

REQUISITS PERQUÈ CÒNJUGES SEPARATS O DIVORCIATS PUGUIN APLICAR L'EXEMPCIÓ PER REINVERSIÓ DE L'HABITATGE HABITUAL EN L'IRPF
El Tribunal Suprem fixa jurisprudència en la interpretació dels requisits per a gaudir de l'exempció per reinversió en habitatge habitual en cas de cònjuges separats o divorciats, garantint la igualtat de tracte dels cònjuges afectats per aquestes situacions.

MESURES DE CARÀCTER FISCAL EN SUPORT DEL SECTOR PRIMARI, GREUMENT AFECTAT PER LA SEQUERA I LES TENSIONS DELS MERCATS INTERNACIONALS
S'estableixen diverses exempcions: en l'IBI de naturalesa rústica, en el IS (ajudes a ecorregímenes) i en el ITP i AJD (contracte d'aval subscrit amb la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària S.M.E.).

NOVETATS FISCALS CONTEMPLADES EN LA LLEI 12/2023 PEL DRET A L'HABITATGE
La Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge, conté mesures fiscals que afecten l'IRPF i a l'IBI.

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT EL MES DE MAIG DE 2023

CALENDARI FISCAL PER AL MES DE JUNY DE 2023

Premi aquí per a accedir al document complet

Disposicions autonòmiques

caCatalà