Juny
2024

EL TRIBUNAL SUPREM FIXA COM A DOCTRINA QUE EL TERMINI DE QUATRE ANYS DE PRESCRIPCIÓ DEL DRET DE L'ADMINISTRACIÓ PER A DETERMINAR EL DEUTE TRIBUTARI COMPUTA DE DATA A DATA, AMB INDEPENDÈNCIA QUE L'ÚLTIM DIA D'AQUEST TERMINI SIGUI HÀBIL O INHÀBIL
El Tribunal Suprem el fixa com a doctrina en la seva Sentència de 17 d'abril de 2024.

COMPTAR AMB UNA PERSONA OCUPADA AMB CONTRACTE LABORAL I A JORNADA COMPLETA NO GARANTEIX LA QUALIFICACIÓ COM A RENDIMENTS DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RENDA DERIVADA DE L'ARRENDAMENT DE BÉNS IMMOBLES
En línia amb pronunciaments previs d'altres òrgans revisors, el Tribunal Superior de Justícia de Balears entén que, si la càrrega de treball no és suficient per a contractar un empleat a jornada completa, les rendes obtingudes per l'arrendament de béns immobles han de ser qualificades com a rendiments de capital immobiliari i no com a rendiment de l'activitat econòmica.

PLUSVÀLUA MUNICIPAL. NO ES DEVENGA L'IMPOST EN L'EXTINCIÓ DEL CONDOMINI EXISTENT SOBRE UN IMMOBLE QUE S'ADJUDICA A UN COMUNER QUE COMPENSA EN METÀL·LIC A LA RESTA
Així s'entén en Consulta vinculant V0123-24, de 15 de febrer de 2024.

CONDICIONS I MODE D'APLICACIÓ DE LA DEDUCCIÓ PER INVERSIONS MEDIAMBIENTALS DE L'ART 39.1 DE LA LLEI DE L'IMPOST DE SOCIETATS
Consulta vinculant de la DGT V0012-24, de 13 de febrer de 2024.

IRPF. SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE L'IRPF 2019-2023 PER PENSIONISTES QUE VAN REALITZAR APORTACIONS A MUTUALITATS
Amb anterioritat al sistema de pensions de la Seguretat Social vigent en l'actualitat, la previsió social al nostre país estava organitzada a través de diverses mutualitats amb diferent naturalesa. En síntesi, mutualitats laborals (entitats gestores de la Seguretat Social), mutualitats substitutòries de les entitats gestores de la Seguretat Social i mutualitats complementàries a la Seguretat Social.

IRPF. LES DIETES ESTAN EXEMPTES QUAN TINGUIN UNA FINALITAT COMPENSATÒRIA, NO QUAN RETRIBUEIXIN EL TREBALL REALITZAT
Sentència del Tribunal Suprem de 15 de febrer de 2024.

IRPF. TRIBUTACIÓ DELS INTERESSOS DELS DIPÒSITS EN COMPTES COMPARTITS
La titularitat serà de qui ingressi els diners en el banc

ES REDUEIXEN PER AL PERÍODE IMPOSITIU 2023 ELS ÍNDEXS DE RENDIMENT NET I LA REDUCCIÓ GENERAL APLICABLES EN EL MÈTODE D'ESTIMACIÓ OBJECTIVA DE L'IRPF PER A LES ACTIVITATS AGRÍCOLES I RAMADERES AFECTADES PER CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS
Es modifiquen per al període impositiu 2023 els índexs de rendiment net i la reducció general aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT EL MES DE MAIG DE 2024

CALENDARI FISCAL PER AL MES DE JUNY DE 2024

Premi aquí per a accedir al document complet

Disposicions autonòmiques

caCatalà