Maig
2023

MODIFICACIÓ DELS REGLAMENTS DE REVISIÓ EN VIA ADMINISTRATIVA, RECAPTACIÓ, GESTIÓ I INSPECCIÓ I D'APLICACIÓ DELS TRIBUTS, IMPOST SOBRE DONACIONS, IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT, IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES I IMPOST DE SOCIETATS
S'han modificat per a implementar diversos canvis efectuats per la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

L'AREA DE RECAPTACIÓ DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA HA EMÈS DUES INSTRUCCIONS AMB LES NOVES REGLES PER A L'AJORNAMENT DELS DEUTES TRIBUTARIS
L'Agència Tributària admetrà el pagament de deutes tributaris fins amb 24 mesos de termini. Acceptarà com a garantia béns immobles urbans que tinguin càrregues prèvies quan, descomptant aquestes quantitats, l'import superi el 115% del deute.

PER A PRIVAR DE LA CONDICIÓ D'ADMINISTRADOR A l'efecte de LA DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA, NO ÉS SUFICIENT LA CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL PER A NOMENAR NOUS ADMINISTRADORS
El Tribunal Suprem en la seva sentència de 7 de març de 2023, rec. núm. 4926/2021, així ho estableix.

EL TRIBUNAL IMPOSA EL DEURE D'APLICAR LA "REGULARITZACIÓ ÍNTEGRA" EN TOTES LES COMPROVACIONS TRIBUTÀRIES
Assenyala el Tribunal Suprem, i fixa com a jurisprudència, que el principi, en el seu vessant procedimental, és aplicable no sols als procediments d'inspecció sinó també als procediments de gestió tributària, inclòs el de comprovació limitada.

RENDA 2022: HISENDA HA PUBLICAT LA REBAIXA DE L'IRPF A AGRICULTORS I RAMADERS
Es redueixen, per al període impositiu 2022, els índexs de rendiment net per a activitats agrícoles i ramaderes, que determinen el rendiment net pel mètode d'estimació objectiva, afectades per circumstàncies excepcionals, localitzades en determinades zones geogràfiques.

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT ELS MESOS DE MARÇ I ABRIL DE 2023

DISPOSICIONS AUTONÒMIQUES I FORALS

Premi aquí per a accedir al document complet

Disposicions autonòmiques

caCatalà