Maig
2024

AUTOLIQUIDACIÓ RECTIFICATIVA. S'HA APROVAT EL SEU DESENVOLUPAMENT REGLAMENTARI EN DETERMINATS SUPÒSITS
La presentació d'una autoliquidació rectificativa serà obligatòria per als qui vulguin rectificar, completar o modificar les autoliquidacions d'IVA, IRPF, IS, IIEE i IGFEI presentades anteriorment i s'haurà de realitzar mitjançant el model corresponent.

ELS AJUNTAMENTS NO PODEN DICTAR DILIGÈNCIES D'EMBARGAMENT DE COMPTES OBERTS EN SUCURSALS D'ENTITATS FINANCERES SITUADES FORA DEL SEU TERME MUNICIPAL
Segons el Tribunal Suprem, l'Administració municipal no pot embargar comptes oberts en altres municipis, fins i tot quan l'embargament no requereixi realitzar actuacions fora del territori de l'administració embargadora.

IRPF. LA NORMA TRIBUTÀRIA NO REGULA LA POSSIBILITAT DE REPERCUTIR ALS TREBALLADORS LES RETENCIONS RECLAMADES PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
Així ho estima la Direcció General de Tributs en Consulta V3270-23, de 19 de desembre de 2023.

EL TRIBUNAL SUPREM ESTIMA LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'ESTAT EN RELACIÓ AMB L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA MUNICIPAL) QUAN EL CONTRIBUENT ACREDITA LA INEXISTÈNCIA D'INCREMENT DE VALOR DEL TERRENY
El Tribunal Suprem admet que la inconstitucionalitat del sistema de determinació de la base imposable de l'impost, declarada per la Sentència del Tribunal Constitucional 182/2021, comporta la responsabilitat patrimonial de l'Estat legislador quan es va acreditar la inexistència d'increment de valor del terreny.

LES RETRIBUCIONS PERCEBUDES PELS ADMINISTRADORS D'UNA SOCIETAT, ACREDITADES I COMPTABILITZADES, ENCARA QUE NO ESTIGUIN PREVISTES EN ELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT, NO CONSTITUEIXEN UNA LIBERALITAT NO DEDUÏBLE
Sentència de la Sala del Contenciós del Tribunal Suprem de 13 de març de 2024.

IMPOST DE SOCIETATS. ÉS DEDUÏBLE UNA DESPESA COMPTABILITZADA EN UN EXERCICI POSTERIOR AL DE LA SEVA MERITACIÓ EN LA MESURA EN QUE AQUESTA IMPUTACIÓ NO COMPORTI UNA MENOR TRIBUTACIÓ, MALGRAT QUE L'EXERCICI EN EL QUAL ES VA REPORTAR LA DESPESA ES TROBI PRESCRIT
El Tribunal Suprem considera que l'article 11.3 de la Llei de l'Impost de societats permet la deducció d'una despesa comptabilitzada de manera incorrecta en un exercici posterior al de la seva meritació comptable si l'única raó per a
sostenir que comporta una tributació inferior és el seu origen i la seva meritació en un exercici prescrit.

DECLARACIONS A INGRESSAR DEL MODEL 210, CORRESPONENTS A RENDES DERIVADES DE L'ARRENDAMENT D'IMMOBLES

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT EL MES D'ABRIL DE 2024

CALENDARI FISCAL PER AL MES DE MAIG DE 2024

Premi aquí per a accedir al document complet

Disposicions autonòmiques

caCatalà