Març
2023

CANVI EN LA DOCTRINA SOBRE ELS INTERESSOS DE DEMORA ABONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA EN LA DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
El Tribunal Suprem canvia la seva doctrina sobre els interessos de demora abonats per l'Agència Tributària en la devolució d'ingressos indeguts i afirma que es tracta d'un guany patrimonial subjecte i no exempta en l'IRPF com a renda general.

EL TRIBUNAL SUPREM QÜESTIONA L'APLICACIÓ DEL VALOR DE REFERÈNCIA D'IMMOBLES
En una recent sentència, el Tribunal Suprem ha dictat que l'Administració, en la comunicació d'inici d'un procediment de comprovació de valors ha de motivar les raons que justifiquen la seva realització, a més d'argumentar la discrepància amb el valor declarat en l'autoliquidació i els indicis d'una falta
de concordança entre aquest i el valor real.

TRIBUTACIÓ DE L'ARRENDAMENT D'UN IMMOBLE AMB PERÍODE DE CARÈNCIA EN EL QUAL ES REALITZEN OBRES DE CONDICIONAMENT PER L'ARRENDATARI
La Direcció General de Tributs en la seva consulta vinculant V2427/2022 del passat 23 de novembre de 2022, analitza el tema enunciat.

AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A APLICAR DEDUCCIONS PER OBRES DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS HABITATGES
En la renda de 2023 també es podran incloure les deduccions per millora de l'eficiència energètica dels habitatges.

DEDUCIBILIDAD EN LES EMPRESES DEL SOU DELS CONSELLERS
La deducció de la retribució dels administradors constitueix un dels assumptes més controvertits de les inspeccions tributàries.

PROJECTE NORMATIU. ELEVACIÓ A 50.000 EUROS DEL LÍMIT EXEMPT D'APORTAR GARANTIES EN AJORNAMENTS DE DEUTES
El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública té previst elevar a 50.000 euros el límit exempt de l'obligació d'aportar garantia en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament dels deutes tributaris.

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT EL MES DE FEBRER DE 2023

CALENDARI FISCAL PER AL MES DE MARÇ DE 2023

Premi aquí per a accedir al document complet

Disposicions autonòmiques

caCatalà