Març
2024

MODIFICAT EL REGLAMENT D'IRPF EN MATÈRIA DE RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE SOBRE RENDIMENTS DEL TREBALL
El Reial Decret 142/2024, de 6 de febrer (BOE de 7 de febrer, en vigor i amb efectes a partir del 8 de febrer), modifica el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

DEDUCIBILIDAD DE L'IVA DELS VEHICLES D'ÚS MIXT CEDITS ALS EMPLEATS
El Tribunal Suprem es pronuncia quan una entitat cedeix l'ús d'un vehicle a títol gratuït.

EL TRIBUNAL SUPREM REFORÇA LA SEVA DOCTRINA SOBRE LA CADUCITAT DEL PROCEDIMENT DE COMPROVACIÓ LIMITADA I L'ESTÉN A LES ACTUACIONS D'OBTENCIÓ D'INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA PERQUÈ AQUESTES PUGUIN PROJECTAR-SE EN EL PROCEDIMENT POSTERIOR
El TS reforça la seva doctrina continguda en la STS de 26 de febrer de 2019.

NO PODEN COMPENSAR-SE LES BINS JA QUE, MALGRAT ESTAR DEGUDAMENT COMPTABILITZADES, NO HAN ESTAT NI INCORPORADES A LES AUTOLIQUIDACIONS PRESENTADES NI, EN DEFECTE D'AIXÒ, LIQUIDADES PER L'ADMINISTRACIÓ
El TSJ de València analitza si és possible la compensació de bases imposables negatives en tals circumstàncies.

ANÀLISI DE L'AUDIÈNCIA NACIONAL SOBRE LA DEDUCIBILIDAD DE LA REMUNERACIÓ D'ADMINISTRADORS EN L'EMPRESA FAMILIAR
La Sentència 6056/2023, de 20 de novembre de 2023, es pronuncia sobre diverses qüestions, destacant, no obstant això, per l'anàlisi que realitza, sobre la deducibilidad de la remuneració d'administradors en l'empresa familiar.

EL TRIBUNAL SUPREM NEGA QUE DE L'ABONAMENT DEL IIVTNU (PLUSVÀLUA) DECLARAT INCONSTITUCIONAL PER LA STC 182/2021 PER VULNERAR EL PRINCIPI DE CAPACITAT ECONÒMICA DERIVI AUTOMÀTICAMENT EL DRET A LA INDEMNITZACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'ESTAT LEGISLADOR
El Tribunal Suprem ha desestimat les reclamacions d'indemnització a l'Estat per l'abonament de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, (IIVTNU).

PROJECTE NORMATIU DE MÉS INFORMACIÓ A LA HISENDA PÚBLICA
El Ministeri d'Hisenda estudia elevar el control de targetes, terminals de pagament i canvi de divises. Tambien estudia que els notaris exigeixin als donants un certificat d'estar al dia amb Hisenda.

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT ELS MESOS DE GENER I FEBRER DE 2024

CALENDARI FISCAL PER AL MES DE MARÇ DE 2024

Premi aquí per a accedir al document complet

Disposicions autonòmiques

caCatalà