Novembre
2023

PER A JUSTIFICAR LA DEDUCCIÓ PER DESPESES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (R+D+i), UN INFORME DEL MINISTERI COMPETENT NO ÉS LA ÚNICA VIA DE PROVA DE LA QUAL DISPOSA EL CONTRIBUENT.
Una Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les illes Balears de 10 de juliol de 2023, així ho reconeix.

ÉS DEDUÏBLE LA PÈRDUA PER DETERIORACIÓ DERIVADA DE POSSIBLES INSOLVÈNCIES DE DEUTORS EN L'IMPOST DE SOCIETATS, EN CONCÓRRER EL REQUISIT DEL TRANSCURS DEL TERMINI DE SIS MESOS DES DEL VENCIMENT DE L'OBLIGACIÓ.
Així es dedueix de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de 24 de maig de 2023.

DEDUCIBILIDAD DE L'IVA DE LES FACTURES DELS SUBMINISTRAMENTS (AIGUA, GAS, TELÈFON I ELECTRICITAT) D'UN IMMOBLE PARCIALMENT AFECTE A L'ACTIVITAT ECONÒMICA.
El Tribunal Economic-Administratiu Central (TEAC) ha establert una pauta unificada que permet la deducció de les quotes d'IVA suportades pels subministraments d'un immoble parcialment afecte a l'activitat, en proporció al seu ús en l'activitat.

DEDUCCIÓ DE LES DESPESES D'ADVOCAT I PROCURADOR EN QUE INCORRE EL CONTRIBUENT EN LA SEVA DEMANDA PER AL COBRAMENT DE L'IMPORT DEL LLOGUER
El fet de ser deduïbles dels rendiments íntegres del capital immobiliari les despeses d'advocat i procurador, comporta que l'import deduïble per aquest concepte no pugui tornar a incidir a l'efecte de la determinació del guany patrimonial corresponent a la indemnització percebuda per condemna en costes.

EL TRIBUNAL SUPREM DELIMITA ELS LÍMITS D'HISENDA EN ELS REGISTRES EN UN DOMICILI O EN LA SEU D'UNA COMPANYIA
L'escassa regulació sobre aquests procediments deixa en mans de la Justícia introduir uns criteris sobre la necessitat i proporcionalitat d'aquestes entrades.

EL TRIBUNAL SUPREM EQUIPARA EL TRACTE FISCAL ALS DIVORCIATS QUE VENEN L'HABITATGE FAMILIAR
L'alt Tribunal canvia la interpretació que fa l'Agència Tributària i que perjudica el cònjuge que abandona el domicili després de la separació.

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT EL MES D'OCTUBRE DE 2023

CALENDARI FISCAL PER AL MES DE NOVEMBRE DE 2023

Premi aquí per a accedir al document complet

Disposicions autonòmiques

caCatalà