Octubre
2023

QUAN S'ANUL·LA UNA LIQUIDACIÓ PER RAONS DE FONS O SUBSTANTIVES, L'ADMINISTRACIÓ NO POT COMPLETAR EL JA ACTUAT, NI DUR A TERME NOVES COMPROVACIONS O NOUS REQUERIMENTS PER A INTEGRAR A LES SEVES ACTUACIONS
Així els estableix una Sentència de l'Audiència Nacional de data 19 d'abril de 2023.

MOMENT D'IMPUTACIÓ DELS ENDARRERIMENTS DERIVATS DE L'ACTUALITZACIÓ SALARIAL D'UN CONVENI COL·LECTIU
Segons CV de la DGT procedeix la seva imputació en el període impositiu de la seva exigibilitat.

MODIFICACIÓ DEL LÍMIT A LA DEDUCIBILIDAD DE DESPESES FINANCERES EN L'IMPOST DE SOCIETATS
Per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2024, s'estableix una regla que connecta la magnitud del benefici operatiu sobre la qual es calcula el límit de deducibilidad de despeses financeres netes amb la base imposable de l'Impost de societats i s'elimina la regla d'exclusió subjectiva de les entitats equiparades a les entitats de crèdit i asseguradores.

EL TRIBUNAL SUPREM POSA LÍMIT A LA PRÀCTICA ADMINISTRATIVA I JUDICIAL QUE QÜESTIONA ELS CERTIFICATS DE RESIDÈNCIA FISCAL
El Tribunal Suprem confirma en la sentència de 12 de juny de 2023 (RCA 915/2022) que l'Administració tributària no pot qüestionar un certificat de residència fiscal emès per una altra Administració a l'efecte de l'aplicació dels convenis per a evitar la doble imposició.

REDUCCIÓ DE LA INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADAMENT A CONSELLERS I ALTS DIRECTIUS
El Tribunal Suprem permet a consellers i treballadors d'alta direcció reduir-se en l'IRPF la indemnització per acomiadament.

DEDUCIBILIDAD DELS INTERESSOS DE DEMORA PER A CONTRIBUENTS QUE REALITZEN ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Igual que per als contribuents de l'IS, el Tribunal Suprem ha acceptat la deducibilidad dels interessos de demora per als contribuents de l'IRPF que desenvolupin una activitat econòmica.

LA DGT ES PRONUNCIA, DE NOU, SOBRE ELS INTERESSOS DE DEMORA, PER A ESPECIFICAR QUE LA SEVA INTEGRACIÓ EN LA BASE IMPOSABLE, NO SERAN RENDA DE L'ESTALVI, SINÓ QUE PASSEN A SER RENDA GENERAL
Així ho especifica la DGT en la seva consulta vinculant V1664/2023 de 13-06-2023.

PROPOSTA DE DIRECTIVA SOBRE PREUS DE TRANSFERÈNCIA
La Comissió proposa harmonitzar la legislació de les operacions vinculades a la Unió Europea.

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT ELS MESOS D'AGOST I SETEMBRE DE 2023

CALENDARI FISCAL PER AL MES D'OCTUBRE DE 2023

Premi aquí per a accedir al document complet

Disposicions autonòmiques

caCatalà