Setembre
2023

EL TRIBUNAL SUPREM ADMET LA DEDUCIBILIDAD DE LA RETRIBUCIÓ DE L'ADMINISTRADOR I SOCI ÚNIC EN L'IMPOST DE SOCIETATS, ENCARA QUE NO HAGUÉS ESTAT APROVADA PER LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES
El Tribunal Suprem afirma amb rotunditat que les retribucions percebudes pels administradors d'una entitat mercantil i que constin comptabilitzades, acreditades i previstes en els estatuts de la societat no constitueixen una liberalitat no deduïble.

EL TRIBUNAL SUPREM ANUL·LA L'OBLIGACIÓ PER A TOTS ELS CONTRIBUENTS DE PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE L'IRPF PER MITJANS ELECTRÒNICS
El Tribunal Suprem anul·la l'Ordre d'Hisenda que exigia a tots els contribuents la presentació de la declaració de l'IRPF per mitjans electrònics, ja que la Llei General Tributària reconeix el dret, que no l'obligació, dels ciutadans a utilitzar els mitjans electrònics, així com el deure de l'Administració de promoure la seva utilització i la impossibilitat d'imposar la seva utilització.

QÜESTIONS RELATIVES ALS VEHICLES D'ÚS MIXT CEDITS A EMPLEATS
L'Agència Tributària ha publicat una Nota sobre qüestions relatives als vehicles d'ús mixt cedits a empleats.

MONEDES VIRTUALS SITUADES A L'ESTRANGER
S'han aprovat els models informatius per a les forquilles de monedes virtuals situades a l'estranger.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE PLANS I FONS DE PENSIONS
Les modificacions introduïdes amb efectes a partir del 21-7-2023 pretenen donar impuls als plans d'ocupació simplificats per a generalitzar entre els treballadors per compte propi i aliè aquest instrument d'estalvi privat.

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST DE 2023

CALENDARI FISCAL PER AL MES DE SETEMBRE DE 2023

Premi aquí per a accedir al document complet

Disposicions autonòmiques

caCatalà